Praksis/informasjon om Tysnes IL

Styret i Tysnes IL (TIL):

Ragnhild Haaland Malkenes Formann  ragnhild@fom-as.no
Margrete Klemmetsby 93253262 Kasserer
Terje Sløgedal 41808428 Nestformann  terje.slogedal@tysnesoppvekst.no
Terje Sløgedal  Dommerkontakt
Terje Sløgedal 41808428 Sportsleg leiar / Utdanning /Omberamming/  terje.slogedal@tysnesoppvekst.no
Atle Birkeland Materialforvalter
Sponsoransv
Geir Austvik 91612391 Trenerkontakt
Lars L. Auran Skrivar

Kontaktperson for oppmenn: Geir Austvik
Kontaktperson for trenarar: Geir Austvik
Valnemd: Marita Lie Nesse og Ole Ivar Sunde

Mail styret: Tysnes@rvn.handball.no

Foreldrekontakt:

Kvar lag skal ha 1 foreldrekontakt som skal vera kontakperson/oppmann for laget vedr arrangementer og køyrelister. Ansvarsoppgavene vil bl.a vera å setja opp dugnadslister – sjå oppg.liste for oppmenn

Kva utgifter dekkes av TIL:

  • Seriekontigent for kvar lag
  • 2 cuper pr år F.eks Handballfestivalen på Stord + Tussecupen. Dvs at TIL betaler påm.avg for laget i cupen, mens event deltakerkort(overnatting o.l) må kvar spelar betale sjølv.
  • Ved deltaking på cuper m/overnattint dekker TIL trener sine utgifter (max 2 trenerpr.lag ) Overnatting skal vere av den ”billigaste” varianten, f.eks skule o.l. Vèl laget dyrere overnatting må trener/laget sjølv betale mellomlegget. TIL dekker max 1 overnattingscup pr år – altså for trener(ar). Styret i TIL har bestemt at om ein skal ha overnatting på hotell, må ein ha ein voksen pr hotellrom! Det anbefales altså å liggja på skule (event leiga hytte)
  • Is og tape, ligg i hallen. Er det tomt gje beskjed til matrialforvalter
  • Drakter. Trener må kvittere for mottatt draktsett
  • Utgiftsdekning til trener. Faste satser som er vedtatt i styret – sjå reiseskjema/km

Alle andre utgifter som ynskjer dekkast, må søkast om på førehand

Arrangement i Tysneshallen

Tysnes IL er ein dugnadsklubb. For at me skal oppretthalda dette tilbudet me har for barn og unge er me avhenging av hjelp frå foreldre og spelerane. Kvart lag vil i løpet av ein sesong få ansvar for 2-3 helgearrangementer. Her er oppgåvene som kiosksal, inng.bill.sal, speaker, sækretariatet o.l Sjå oppg –skjema under arr.i hallen

Omberamming av kampar:

Det er trener/oppmann som omberammer kamper. Dersom ein kamp må flyttast så må motstandar/dommar og halleiger kontaktast. I tillegg er det sånn at det laget som flyttar ein kamp, også må betale dommarutgifter for den kampen, sjølv om det er ein bortekamp. Det er gebyr for omberamming av kampar nesten uansett. Det er kun om det er pga skuletur/konfirmasjonstur o.l (men dette MÅ dokumenterast) at ein slepp gebyr.
Er ein derimot tidleg ute, før sesongstart, er det gebyrfritt
( http://www.handball.no/p1.asp?p=9482 ) Har ein problem ang omberamming ta kontakt med omberammingasansvarlege

OBS! Ved bortekamp – HUSK å ta med dommarrekning&penger og kamprapport dersom ein er arrangør. Ein må òg vere klar over at ein etter reglane skal stille med personer til å sitte i sækretariatet. Snakk med motstander om dei kan ta seg av det når ein avtaler flytting av kampen

Skade under kamp:

Dersom ein spelar vert skada i kamp (inkl oppvarming) er det viktig at dette vert ført på kamprapporten. Dette pga forsikring vedr seinskader/legetilsyn

Lisens:

Lisens MÅ betales fra og med det året ein fyller13år. Beløpet går i sin heilhet til NHF. Spelar må betala denne før fyrste seriekamp spelast. Vert ikkje dette gjort, vil laget/spelar få straffegebyr. Som igjen må betalast av spelar før ein får spela kamp igjen, i tillegg til ordiner lisens (straffegebyret har samme str som summen på lisensen.) Dvs at spelaren må bet 2 x lisensen dersom ein får straffegebyr på seg Lurer ein på noko ang lisensen (event om spelar har bet) ta kontakt med sportsleg leiar

Laget kan også mista poeng dersom ein brukar spelar som ikkje har betalt lisens
Spealar er heller ikkje forsikra dersom lisensen ikkje er betalt (ein slepp ikkje å betale sjølv om ein har privat forsikring)

Medlemslister:

Der er trener/oppmann si oppgava at alle spelarane vert innmeldt i klubben. Ved sesongstart sendes/leveres det inn komplett spelarlist til kasserer. Bruk mal på spelarliste som ligger på hjemmesiden til TIL. Spelarar som kjem med underveis i sesongen meldes inn fortløpande

Dugnad: VIKTIG!

Tysnes IL har veldig lite med dugnadsjobbing. Det forventes derfor at foreldre stiller når:

  • Ein vert satt opp på kjøring på bortekamp
  • laget har ansvar for kampar som går i Tysneshallen. Kvart lag får ansvar for 2-3
    kampdager i hallen (sjå oppmannsoppgaver) Her må alle foreldra bidra, da det ofte er få spelarar på kvart lag, og om nokon svikter, vert det mykje på dei få som er igjen!

I tillegg til dette har TIL kun ein stor dugnad pr år, og det er TYSNESFEST. Dette er einaste dugnadsjobben klubben tar på seg utanom sportslege arrangement. Det er derfor viktig at foreldre og spelarar har forståing for at denne dugnadsjobben er veldig viktig for TIL. Det er her me hentar inn vårt ”overskudd”, så medlemskontigenten ikkje skal verta så stor!!!!

Kontingent :

Satser for sesongen 13/14

9år Minihandball kr. 350,- pr år
10-15år Aldersbestemt kr. 750,- pr år
16år og eldre Senior(dameJ17) kr. 900,- pr år

Som medlem i TIL får alle 15% rabatt på alle Selectprodukt på Mx-Sport, Os. (alle meld får medl.kort)

Sponsing av lag:

TIL har forlenga avtalen med Select med 4 nye år (går ut i 2016), og alle er derfor pliktig til og innretta seg etter dette. Dvs alle lag skal f.eks bruka Select utstyr / drakter, så sant det er tilgjengelig. Ein kan derfor ikkje bli sponsa av med anna utstyr enn Select. Men ein kan ta imot støtte til innkjøp av Select-utstyr! Snakk med materialforvalter vedr spørsmål ang dette

Draktfarger:

TIL spelar med raud overdel og blå bukse. Draktene skal vera av merke Select. Kvar trenar får utlevert x-antall drakter, som han igjen må ha kontroll på kven på laget som har kva for nr. Forsvinn det eit draktsett, er den enkelte spelar ansvarleg for å erstatte det.

Alle trenar får for kvar sesongen trenarbekledning, som igjen blir det ”korrekte” antrekket på benk under kamp. Ved draktkollisjon, så har klubben bortedrakter(blå overdel). Ta kontakt med Jorunn, om ein ikkje allerede har mottatt bortedrakter!

Bruk av TIL sitt utstyr:

TIL har x-antall ballkurver og div utstyr ståandes i Tysneshallen. Alle trenarar har tilgang til dette(alle får utlev nøkkel til ballkurv v/sesongstart), men det er veldig viktig at ein legg utstyret på plass etter bruk. Ting forsvinn og ein står då fort uten nok ballar om dette ”slurvast” med. Då havnar det i skulen sine ballkurver som ein ikkje har nøkkel til. Samme gjelder kjegler/skillevester ol som ein har benytta(tatt fra lagerrommet). ALT SKAL PÅ PLASS ETTER BRUK!!!!

Låning/bruk av spelarar:

Har ein manko på spelar til turning/kamp, kan ein låna spelar av laget under (kun frå lag under!!). Ein må då fyrst snakka med den respektive trenar om løyve til å låna spelaren, før ein event spør spelar/forelder til spelar. Er det spelar som deltar også på eit anna lag, av eldre klasse, skal ein fyrst og fremst stilla opp for sitt ”opprinneleg” lag. Ny regel pr sesong 2011/12: Ein spelar kan ikkje delta på meir enn 2 lag pr.veka(i kampsamanheng)

Har ein 1.spelar som utmerka seg spess spelemessig, og som kanskje kunne ha godt av å fått litt meir/ekstra trening – snakk med trenar for laget over. Viktig at foreldra til spelar vert info, og event spurd om ”løyve”. Prøv og legg forholda til rette for alle parter!!

Dersom det er lag som har spelarar som er ett år eldre enn ”resten av laget” Dvs: på J12 skal alle vere fødd i 2000 eller seinare. Om ein har nokon som er født i 1999, må ein søka dispensasjon om dette. Max 3 spelar pr.lag. Ta kontakt med sportleg leiar vedr dette

Det skal ver gøy og spela handball for TIL. Pass på at alle får speletid

Som trenar i Tysnes IL, skal ein aktiv vere med på og oppretthalda eit godt miljø og samarbeid. Ein skal derfor ikkje avvisa nye spelarar som ynskjer og komma til klubben/laget.

Innlevering til kasserer:

Kvar lag får sitt eige ferjekort av kasserer v/sesongstart. Dette skal kun brukas på bortekampar (event på cup etter avtale m/styret). For kvar kamp skal det skrivast reiseskjema (bruk skjemaet på nettsiden) og sendast inn til kasserer, event det kan legges i postkassen i Tysneshallen på ”kontoret”, inkl kvitteringer. Kjøreliste kan leverast inn til jul/sommaren (bruk skjemaet på nettsiden). Reisepengar skal òg setjast inn på TIL`s konto for kvar kamp – HUSK å mrk innbet med lagets navn og dato for reise(f.eks J11 – reisepenger, 22.03.2018) Alle spelarar betalar kr. 50,- på bortekampar, bortsett frå den spelar der forelder er satt opp på kjøring. Påfylling av ferjekort blir ikkje utført om kasserer ikkje får inn reiserekning for bruken av kortet!

TIL betaler for dei bilane som er oppført på kjøring. Treng ein bompengar, må ein kontakta kasserer, event ta vare på kvittering, og før dette opp på kjøreliste(husk kopi av kvittering)

Dommarpengar får oppmann(eller den som har ansvar for dette) av kasserar. Dommarrekning ligg i hallen(plastlomme på korktavle på ”kontoret”) Ligg òg vedlagt i trenar/oppm.permen

Alle papir som skal til kasserar kan leggast i postkassa på ”kontoret”, men husk å send sms til Margrete Klemmetsby; 93253263

Husk å gje kasserer beskjed ang utbetaling av ferjekort / bompengar / dommarpenger ett par dager før du treng dei! Og send sms, da mail ikkje blir lest kvar dag!

Bruk av hallnøkkel: Det er kun trenar og oppmenn som får lov å hente ut nøkkel på Rimi. Dette for at ein skal klare å halde kontroll på kor nøkkelen er til kvar ei tid. Oppmann må ha «visittkort» for å hente nøkkelen ut!

Tysnes IL sitt kontonr:
3525.45.52087

Kvart lag har kr.1000,- til disposisjon ifbm f.eks jul/sommeravslutning event lagshelsing til trenar(ane). Oppmann kan ta kontakt med sportsleg leiar eller kasserar vedr spørsmål ang dette

Er det noko som er uklart eller som ein lurer på……ta kontakt med leiar/sportsleg leiar/ trenerkoordinatoren eller nokon andre i styretJ Bedre å spørja ein gong for mykje enn ein gong for lite

PS! Alle våre trenarar må ha politiattest. Ved ny sesong søker sportsleg leiar for alle nye trenarar på dette. Skjema vert lev ut

Styret i TIL ynskjer alle involverte parter lykke til med sesongen